افشای

شما همیشه باید انجام تحقیقات خود را (انجام علت سعی و کوشش) قبل از خرید محصولات یا خدمات از هر کسی از طریق اینترنت. این شامل محصولات و خدمات فروخته شده در این وب سایت و تمام وب سایت های دیگر.

مواد اتصال

مگر اینکه در غیر این صورت صراحت اظهار داشت، شما باید فرض کنیم که همه مراجع به محصولات و خدمات در 2 removevirus.com ساخته شده است زیرا مواد ارتباط بین مالک وب سایت است (“صاحب) و ارائه دهندگان خدمات (“دهنده”) و محصولات ذکر شده وجود داشته باشد.

توصیه های حسن نیت

صاحب توصیه محصولات و خدمات در removevirus.com 2 در بخش مبتنی بر حسن نیت است که خرید محصولات یا خدمات خریداران به طور کلی کمک خواهد کرد. صاحب این حسن نیت به دلیل () صاحب تلاش کرده است به محصول یا خدمات ذکر شده قبل از معرفی آن یا (ب) صاحب شهرت ارائه تحقیق است و تصمیم به پیشنهاد ارائه دهنده محصولات یا خدمات بر اساس تاریخ ارائه دهنده ارائه این و یا دیگر محصولات و خدمات ساخته شده است. نمایندگی های ساخته شده توسط صاحب در مورد محصولات و خدمات صاحب نظر صادقانه بر اساس واقعیت های شناخته شده به مالک در زمان یک محصول یا خدمات ذکر شده است در 2 removevirus.com بازتاب.

تعصب بالقوه و علت سعی و کوشش

مبنای بر این واقعیت است که صاحب جبران شده یا خواهد شد از آنجا که مالک روابط تجاری با ارائه دهندگان جبران صاحب نظر در مورد یک محصول یا خدمت تا حدی (آگاهانه یا ناخودآگاه) در قسمت تشکیل می شود ممکن است.

در برخی موارد مالک و یک ارائه دهنده کسب و کار و یا رابطه های شخصی است که مالک دریافت خسارت مربوط به محصولات و خدمات ذکر شده در 2 removevirus.com را شامل است. با این حال، ماهیت رابطه کافی برای ایجاد یک اتصال مواد بین مالک و ارائه دهنده است.

به دلیل وجود مواد ارتباط بین مالک و ارائه دهندگان محصولات و یا خدمات ذکر شده بر روی 2 removevirus.com باید همیشه فرض کنید که مالک آنجا رابطه مالک با ارائه دهنده با گرایش باشد ممکن است و یا چون صاحب دریافت کرده است و یا چیزی از ارزش است که از یک ارائه دهنده دریافت خواهید کرد.

انجام علت سعی و کوشش خود را قبل از خرید یک محصول یا خدمات ذکر شده در 2 removevirus.com (و یا هر وب سایت دیگر).

جبران خسارت

نوع غرامت دریافت شده توسط مالک ممکن است متفاوت باشد. در برخی موارد صاحب تعریف محصولات، خدمات و یا پول از ارائه دهنده را قبل ذکر در 2 removevirus.com ارائه دهنده محصولات یا خدمات دریافت خواهید کرد.

هنگامی که شما بر اساس محتویات 2 removevirus.com اقدام در موارد دیگر، صاحب کمیسیون پولی یا غیر پولی پرداخت غرامت دریافت خواهید کرد. این شامل اما به هنگامی که شما یک محصول یا خدمات از یک سرویس دهنده پس از کلیک کردن بر روی لینک های وابسته در 2 removevirus.com خرید محدود است.

اعلامیه های سلب مسئولیت درآمد و این سیاست

اگر 2 removevirus.com درآمد اعلامیه های سلب مسئولیت این سیاست افشای جبران خسارت به اعلامیه های سلب مسئولیت آن توسط مرجع گنجانیده شده است.

اعلامیه های سلب مسئولیت سلامت و این سیاست

اگر 2 removevirus.com اعلامیه های سلب مسئولیت سلامت این سیاست افشای جبران خسارت به اعلامیه های سلب مسئولیت آن توسط مرجع گنجانیده شده است.

سوالات شما در مورد محصولات و خدمات

مالک هدف تجربه خود را با استفاده از این وب سایت یکی از لذت بخش است. اگر شما هر گونه سوال در مورد محصولات و یا خدمات ذکر شده در این وب سایت، لطفا تماس با صاحب و این سوالات پاسخ قبل به خرید محصولات یا خدمات.

توجه داشته باشید که مطالب این صفحه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر.